John Miljan

The Plainsman
6.9

The Plainsman

Nov. 16, 1936

The Plainsman

Divlji Bill Hickok (Gari Cooper), Calamiti Jane (Jean Arthur) i Buffalo Bill (James Ellison) podižu se protiv Indijanaca i oružnika.